AZ Reprodukce Barev

Postup vytváření profilů monitorů

 1. Výběr typu monitoru: CRT, LCD.

  screenshoot programu EyeOne Match - výběr typu monitoru


 2. Kalibrace měřící sondy.

  screenshoot programu EyeOne Match - výzva pro kalibraci měřící sondy


 3. Zadání cílových hodnot pro nastavení teploty chromatičnosti a hodnoty gamma.

  screenshoot programu EyeOne Match - volba podmínek kalibrace


 4. Upevnění měřícího zařízení na obrazovku.

  screenshoot programu EyeOne Match - výzva pro umístění sondy na obrazovku


 5. Nastavení jasu bílého a černého bodu na specifikovanou hodnotu.

  screenshoot programu EyeOne Match – úprava jasu bílého a černéh obodu

  Některé SW umožňují uživatelské nastavení tohoto parametru, jiné využívají předefinované údaje vložené výrobcem příslušného SW). Konkrétní provedení závisí na dané aplikaci, většinou úprava jednotlivých parametrů probíhá tak, že SW zobrazí naměřenou a požadovanou hodnotu a uživatel mění dané nastavení tak dlouho, dokud požadované údaje neodpovídají naměřeným. V případě aplikace EyeOne Match jsou hodnoty znázorněné pomocí šipek a úprava se provádí tak dlouho, dokud se šipky nesetkají.

 6. Korekce teploty chromatičnosti na hodnotu definovanou v bodě 3 pomocí tlačítek na monitoru. Existují 2 možné typy ovládacích prvků pro úpravu teploty chromatičnosti RGB presets (výběr z přednastavených hodnot) nebo RGB controls (spojitá změna výkonu el. děl, která lze ovládat buď to zcela nezávisle nebo 2 ze 3). Pokud daný monitor obsahuje oba typy ovládacích prvků, je výhodnější provádět korekce spojitou změnou elektronových děl, která umožňuje provádět jemnější změny.

  screenshoot programu EyeOne Match - nastavní bílého bodu


 7. Automatické zobrazení, změření a vyhodnocení sady vzorků barev.

  screenshoot programu EyeOne Match - výpočet profilu


 8. Vypočítání profilu monitoru, jeho uložení a nastavení jako výchozí profil v OS.

  screenshoot programu EyeOne Match - uložení profilu


Aplikace profilů monitorů

Jak jsme již zmínili, správa barev monitorů, resp. zobrazovacích systémů se poněkud odlišuje od ostatních zařízení. Kalibrace a charakterizace zařízení probíhá současně a neplatí zde pravidlo, že profil (charakterizace) pouze popisuje, ale nemění, chování daného zařízení. To je patrné při startu operačního systému nebo změně aktuálního profilu, kdy se změní podání barev monitoru.

Za změnu chování je zodpovědný tzv. VCGT tag obsažený v profilu, který podle informací z  profilu provede úpravu LUT grafické karty. Tento tag obsahují pouze některé profily, typicky uživatelské, které jsou vytvořené pomocí systémů ColorVision, GretagMacbeth a X-Rite. Pro správnou načtení vcgt tagu je v případě WIN potřeba mít nainstalován Color Control Applet pro WIN XP nebo používat freewarový program DisplayProfile. V obou zmiňovaných aplikacích jsou tyto profily označeny hvězdičkou.

Hodnocení kvality kalibrace monitoru

Jedná zejména o kontrolu nastavení jasu černého bodu a gammy, která jejichž nastavevení je nejvíce problematické. K hodnocení použijeme některou z aplikací na editaci obrazových předloh, například Photoshop. Protože kontrolujeme kalibraci monitoru je potřeba zajistit, aby zadané hodnoty RGB byly beze změny (tj. bez aplikace profilu) přeneseny do zobrazovacího systému. Toho lze docílit nastavením profilu monitoru jako výchozí RGB prostor. Ve Photoshopu View > Proof Setup > Monitor RGB.

Kontrola nastavení jasu černého bodu

Spočívá ve stanovení rozdílu mezi černou barvou a posledním reprodukovatelným šedým tónem.

 1. Ve zvoleném programu (například Photoshopu) si vytvořte černou plochu, v jejímž středu ohraničte nástrojem pro výběr oblastí menší plochu.

  screenshoot programu Photoshop - kontrola nastavení jasu černého bodu

 2. Skryjte veškeré palety a navigační lišty a přepněte se do zobrazení přes celou obrazovku (ve Photoshopu klávesou F).

  screenshoot programu Photoshop - kontrola nastavení jasu černého bodu

 3. Nyní budeme postupně zvyšovat úroveň jasu výběru pomocí křivek, dokud mezi ohraničenou střední plochou a pozadím nebude zřejmý rozdíl.

  Protože vysoký kontrast dialogového okna by mohl působit rušivě, umístíme jej na okraj zobrazované plochy monitoru. Aby i tak bylo možné nastavení měnit, označíme předtím kurzorem krajní bod gradační křivky (0,0) a teprve poté přesuneme dialogové okno na kraj monitoru tak, jak je znázorněno na obrázku. Úpravu nastavení provedeme pomocí klávesnice – šipkami nahoru a dolu.

  screenshoot programu Photoshop - kontrola nastavení jasu černého bodu

V ideálním případě je viditelný rozdíl mezi pozadím a výběrem již při změně z 0 na 1. V reálných podmínkách, změna nastává při hodnotách okolo 7. Pokud mezi oblastmi není pozorovatelný žádný rozdíl ani při dosažení úrovně 12 je černý bod nastaven příliš nízko. V takovém případě je na místě kalibraci opakovat s tím, že v jejím průběhu zvolíme vyšší hodnotu jasu černého bodu oproti stávající. Případný barevný nádech achromatických barev, který je důsledkem nevyváženosti jednotlivých R, G, B kanálů, odstraníme korekcí výkonu příslušných elektronových děl a následně provedeme novou kalibraci.

Kontrola hodnoty gamma

Pro hodnocení nastavení parametru gamma si vytvoříme řadu šedých tónů se spojitým přechodem, přepneme se do zobrazení přes celou obrazovku a provedeme vizuální posouzení.

screenshoot programu Photoshop - kontrola nastavení hodnoty gamma

Čím je přechod plynulejší tím, lépe gamma nastavena. Nerovnoměrně odstupňovaný přechod s absencí některých tónů označujeme posterizací. Tento stav je možné zlepšit tak, že HW ovládacími prvky monitoru provedeme takovou úpravu hodnoty gamma, aby přechod byl vnímám jako lineární a poté znovu opakujeme celý postup vytváření ICC profilu s touto novou hodnotou gamma. Vyskytuje-li se posterizace nebo jiné problémy při použití čísel doporučených v kapitole Parametry nastavované při kalibraci a charakterizaci zobrazovacích systémů je vhodnější místo jejich striktního dodržování zvolit takové nastavení, které poskytuje kvalitnější obraz. Pro správu barev je důležitá pouze znalost hodnoty daného parametru, nebojte se proto experimentovat.

Jak často kalibraci monitoru provádět

Obecně je frekvence kalibrace určena tím, jak se mění chování daného zařízení v čase. Z faktorů, které se podílí na stabilitě, lze jmenovat degradaci luminoforů u  CRT monitorů a nastavení jasu bílého bodu (vysoké hodnoty snižují životnost) u obou typů displejů. Optimální je provádět kalibraci alespoň jedenkrát měsíčně.