AZ Reprodukce Barev

Hodnocení kvality profilů výstupních zařízení

Obr. 28: Schematické znázornění hodnocení profilu skeneru

Hodnocení bude demonstrováno jako v předchozím případě v aplikacích PS, ColorLab a MeasureTool. Postup je principiálně stejný jako v případě tiskárny – opět budeme porovnávat referenční hodnoty s těmi simulovanými profilem. Rozdíl v postupu je způsoben pouze směrem konverze z barvového prostoru nezávislého na zařízení do prostoru na zařízení závislém. U výstupního zařízení vytváříme profil na základě konverze z RGB/CMYK do Lab, zatímco v případě skeneru z Lab do RGB.

Hodnoty simulované profilem:

  1. V programu Photoshop vypneme správu barev příkazem Color Setting > Color management policies > Off a otevřeme naskenový testovací obrazec TIFF (v případě CMYK skenerů si prosím přečtěte příručku RGB scanning guide – http://www.hutchcolor.com/CMS_notes.html).
  2. Příkazem Image > Mode > Assign profile přiřadíme TO hodnocený profil skeneru. Pokud tento profil není v rozbalovací nabídce, je nutné ho nakopírovat do systémové složky barev (Colors pro WIN a ColorSync Profiles pro MAC). A dále příkazy Image > Mode > Convert to profile, kde v sekci Destination space vybereme z rolovací nabídky položku Lab Color a Absolute Colorimetric přepočteme neskenované RGB hodnoty do Lab. Tím jste získali TO v režimu Lab (a formátu TIFF); hodnoty odpovídají simulaci reálné konverzi barev zařízení pomocí ICC profilu.
  3. Nyní zjistíme Lab hodnoty jednotlivých polí TO z předchozího bodu – buď manuálně nástrojem kapátko v programu Photoshop nebo v programu Color Lab, kde jsou hodnoty zjištěny automaticky. Pro zpracování v programu Color Lab je však TO jednotlivá pole testovacího obrazce nesmí být oddělena žádnými hranicemi a TO nesmí mít žádné bílé ani jiné okraje – ty je nutné předem ve Photoshopu odstranit. Každá barva TO musí být v obraze zastoupena 1 pixelem. Toho lze docílit převzorkováním obrazu: Image > Image Size metodou Nearest Neighbour, šířka a výška obrazu v pixelech je určena počtem polí TO v příslušném směru. Takto připravený soubor uložíme.

    Nyní již následuje vyčíslení Lab hodnot jednotlivých polí. Testovací obrazec otevřeme v programu Color Lab. Příkazem Filter > Conversion > Spot Color > Enable a následně příkazem File > Export vyexportujeme Lab souřadnice do textového souboru. Získali jsme Lab souřadnice jednotlivých barev simulovaných profilem skeneru ve formátu txt.

    Obr. 29: ColorLab: export barvových souřadnic polí testovacího obrazce do textového souboru

Referenční hodnoty

Zjištění barvových souřadnic Lab jednotlivých polí testovacího obrazce (TO). Tyto hodnoty jsou uloženy v souboru s referenčními daty, který se dodává spolu s testovacím obrazem. Řada aplikací na vytváření profilů také tyto data ukládají do profilu.

Obr. 30: Zobrazení referenčních hodnot obsažených v profilu jako tzv. CIED tag

Pozn.: V případě balíčku Eye-One je jednoduchý testovací obrazec pro skener přímo součástí dodávky a referenční data jsou uložena ve složce Reference files programu Eye-One-Match. Při zakoupení jiného testovacího obrazce např. Kodak jsou referenční data součástí dodávky nebo je lze vyhledat v databázi na webových stránkách výrobce (ftp://ftp.kodak.com/gastds/q60data). Bylo totiž zjištěno, že výroba testovacích obrazců pro skenery je velmi konsistentní, a proto nejsou dodávány data pro jednotlivé TO, ale průměrné hodnoty získané měření náhodně vybraných testovacích obrazců v dané sérii. Vyhledání správných referenčních hodnot v databázi se provádí podle údajů uvedených ve spodní části testovacího obrazce.

Na závěr porovnáme referenční hodnoty s hodnotami simulovanými profilem. To je možné provést například MeasureTool, kde pro porovnání klikneme na tlačítko Comparing a z nabídky vybereme TO před a po charakterizaci. Pole s největší barvovou odchylkou je označeno červeně, nejhorších 10 % poté žlutě.

Obr. 31: Measure Tool: Porovnání hodnot simulovaných profilem s referenčními