AZ Reprodukce Barev

Správa barev v Adobe Photoshop

Většina výrobců desktopových aplikací má tendenci k implementaci správy barev přistupovat vlastním způsobem. To vede k tomu, že nastavení mají v různých aplikacích odlišné uživatelské rozhraní a provádí se na různých místech. Ideologie správy barev v produktech společnosti Adobe je velmi podobná, pochopíte-li tedy význam jednotlivých položek například ve Photoshopu nebude složité provést adekvátní konfiguraci v Indesignu nebo Ilustrátoru. Na druhou stranu protože tyto aplikace mají každá jiný účel použití nemusí v některých situacích být na první pohled zcela jasný význam některých položek.

Téměř veškerá nastavení týkající se správy barev se ve Photoshopu provádí v dialogovém okně Nastavení barev.

Obr. 37: Nastavení správy barev v Adobe Photoshop

Photoshop nabízí na výběr několik předdefinovaných nastavení, která jsou navržena tak, aby vyhovovaly pro běžné publikační účely (vhodné zejména pro uživatele, kteří nemají mnoho zkušeností). Vybráním položky Jiné (Custom) lze vytvořit vlastní konfiguraci, uložit ji a následně načíst v ostaních aplikacích Adobe. Konfigurační soubory mají příponu *.csf a jsou uloženy v následujících adresářích:

  • Mac OS9: Hard Drive:System Folder:Application Support:Color:Setting
  • Mac OSX: Users:<user name>:Library:Application Support:Adobe:Color:Settings
  • WIN: Program Files\Comon files\Adobe\Color\Setting

Na platformě Macintosh je dále možné volbou ColorSync workflow načíst nastavení definovaná na záložce předvolby utility ColorSync.

Nastavení pracovní prostorů a zásad správy barev

V terminologii Adobe pracovní prostor označuje implicitní zdrojový profil pro nově vytvářené soubory nebo dokumenty bez vloženého profilu. Výběr pracovních prostorů závisí na používaném worklow a ostatních nastavení provedených v tomto dialogovém okně. Význam jednotlivých položek si vysvětlíme na několika příkladech odlišného využití grafického editoru:

Pokud PS využíváme pouze k převodu obrazových předloh mezi různý prostory, neprovádíme jejich editaci, je asi nejvhodnější správu barev zcela vypnout a konverzi provést manuálně příkazy přiřadit profil a převést do profilu. V tomto případě příliš nezáleží na nastavení pracovnách prostorů, jejich nastavení se při vypnuté správě barev projeví pouze v situacích uvedených v tabulce 2. Přestože toto workflow není v praxi typické, stojí za zmínku, protože má své uplatnění – například při vytváření a hodnocení profilů.

Běžné workflow editaci obrázků zahrnuje. Protože prostory vstupních zařízení nemají pro tyto úpravy vhodné charakteristiky, provádí se mezi-konverze do standardizovaných prostorů RGB nebo CIELAB (viz kap. CMS workflow).

Pro typické RGB workflow lze doporučit nastavení pracovního prostoru Adobe RGB a poté převod do pracovního prostoruzásadách správy barev. Při otevření souboru s přiloženým profilem dojde k převodu ze zdrojového prostoru (například prostoru vstupního zařízení) do prostoru Adobe RGB (více viz tab. 2), kde se provedou nutné korekce obrázku a na závěr se dokument převede do profilu výstupního zařízení.

Tab. 2: Chování Photoshopu při otevírání a vytváření nových dokumentů v závislosti na nastavených zásadách správy barev [převzato z nápovědy Programu Adobe Photoshop]

Volba zásad Výchozí chování správy barev
Vypnuto

Nové dokumenty a existující neoznačené dokumenty zůstanou neoznačené

Existující dokumenty označené jiným profilem než je platný pracovní prostor se změní na neoznačené.

Existující dokumenty označené profilem platného pracovního prostoru zůstanou označené.

Pro barevná data importovaná do dokumentu, používajícího stejný barevný režim, se zachovají číselné hodnoty barev.

Ve všech ostatních případech importu se barvy převedou do barevného prostoru dokumentu.

Zachovat vložené profily

Nové dokumenty se označí profilem platného pracovního prostoru.

Existující dokumenty označené jiným profilem než je platný pracovní prostor zůstanou označené původním vloženým profilem.

Existující neoznačené dokumenty použijí platný pracovní prostor pro úpravy, ale zůstanou neoznačené.

Pro barevná data, importovaná ve stejném barevném režimu se zdrojem nebo cílem bez správy barev nebo z dokumentu CMYK do jiného dokumentu CMYK, se zachovají číselné hodnoty barev.

Ve všech ostatních případech importu se barvy převedou do barevného prostoru dokumentu.

Převést do pracovního prostoru

Nové dokumenty se označí profilem platného pracovního prostoru.

Existující dokumenty označené jiným profilem než je platný pracovní prostor se převedou a označí se profilem pracovního prostoru.

Existující neoznačené dokumenty použijí platný pracovní prostor pro úpravy, ale zůstanou neoznačené.

Pro barevná data, importovaná ve stejném barevném režimu, se zdrojem nebo cílem bez správy barev se zachovají číselné hodnoty barev.

Ve všech ostatních případech importu se barvy převedou do barevného prostoru dokumentu.

Nejčastější chyby:

Zásada vypnuto je poněkud záludná. Správu barev nelze zcela zakázat a v některých situacích tak budou Nastavení správy barev stejně využita.

Zaprvé, profil monitoru je aplikován automaticky, a tak je vždy prováděna virtuální konverze ze zdrojového profilu (vloženého nebo předpokládaného) do profilu monitoru.

Další situace, kdy se uplatňuje nastavení pracovních prostorů je výpočet barvových souřadnic, které jsou zobrazeny v paletě informace. Například odečítání CMYK souřadnic z obrázku v režimu RGB.

Obr. 38: Photoshop – paleta informace

Vysvětlení je jednoduché, jak jsme si na začátku vysvětlili RGB je barvový prostor závislý na zařízení – neexistuje univerzální přepočet z prostoru RGB do CMYK. Pokud tedy chceme po Photoshopu, aby přepočet RGB hodnot do CMYK provedl, musí mít k dispozici vztah, podle kterého tak může učinit – tj. profil. Respektive profily dva – jeden pro přepočet RGB do Lab/XYZ a druhý poté na transformaci z Lab/XYZ do CMYK. Není-li některý k dispozici použije PS pracovních prostorů.

Schválně si to zkuste. Vypněte správu barev a vezměte si RGB obrázek bez vloženého profilu a odečtěte si při stávajícím nastavení pracovního RGB prostoru odečtěte Lab hodnoty. Poté změňte pracovní prostor (zkontrolujte, že je nastavena správa barev na položku vypnuto, jakmile změníte pracovní prostor, změní se položka na Jiné) a uvidíte ty rozdíly. To samé můžete zkusit s jakýmkoliv jiným nastavením zásad správy barev, pomůže Vám to celý proces lépe pochopit. Podobně můžete experimentovat s RGB obrázkem a odečítám CMYK hodnot (Jen připomenu, že v tomto případě dochází ke dvěma konverzím a používají se 2 profily – jeden pro přepočet RGB do Lab/XYZ a druhý poté na transformaci z Lab/XYZ do CMYK).

Nastavení profilu monitoru

Konfiguraci profilu monitoru není potřeba provádět, protože v programech, které podporují správu barev, je profil monitoru a veškeré potřebné konverze aplikovány automaticky.

Nastavení náhledu/nátisku

K náhledu může posloužit monitor nebo inkoustová tiskárna. Princip je v obou případech stejný – aplikace provede konverzi dokumentu z CMYK prostoru výstupního zařízení do CMYK (RGB) prostoru náhledového zařízení s použitím absolutního kolorimetrického způsobu vykreslení. Podrobnější popis je uveden v kapitole věnované worklow.

Výběr a konfigurace náhledového zařízení se ve Photoshopu provádí příkazem Nastavení kontrolního náhledu.

Obr. 39: Photoshop – nastavení kontrolního náhledu

Simulace na náhledové tiskárně

K simulaci výsledné reprodukce na náhledové tiskárně je ve Photoshopu určena funkce tisk s náhledem. V dialogovém okně Tisk s náhledem vyberte Zobrazit více voleb a z rozbalovací nabídky zvolte Správa barev.

V sekci Zdrojový prostor označte položku Nátisk. Nastavení nátisku určuje zařízení jehož charakteristiky chceme simulovat. Definuje se v ovládacím panelu Nastavení kontrolního náhledu.

V části Tiskový prostor nastavte profil náhledové tiskárny Absolutní kolorimetrický způsob reprodukce.

Obr. 40: Vytváření kontrolního nátisku

Nezapomeňte, že podobně je možné správu barev realizovat i na úrovni operačního systému. Pokud využijete možností aplikace (Photoshopu), je nutné následně v ovladači tiskárny veškeré korekce barev zakázat.

Náhled na monitoru

Náhled se vytvoří příkazem zobrazení kontrolního náhledu. Výběr a nastavení simulovaného zařízení se provádí v dialogovém okně Nastavení kontrolního náhledu.

Další nastavení Photoshopu

Black-point compensation (kompenzace černého bodu)

Tato položka určuje, zda při převodu barev dojde také k úpravě černého bodu, tj. jakým způsobem bude černá barva ze zdrojového obrazu převedena do cílového. Je-li tato volba zapnuta, je celý dynamický rozsah gamutu zdrojového profilu transformován do kompletního dynamického rozsahu cílového profilu. Tato technika je užitečná zejména v případě, kdy černý bod ve zdrojovém dokumentu je tmavší než v cílovém dokumentu. Situaci při převodu barev a vypnuté kompenzaci černého bodu znázorňuje následující obrázek.

Obr. 41: Znázornění kompenzace černého bodu

Pozn.: Kompenzace černého bodu je specifická pro programy firmy Adobe. Provádíme-li konverzi barev i mimo aplikace Adobe a chceme získat v různých aplikacích naprosto stejné výsledky, je nutné vzít tuto skutečnost v úvahu. Podle zkušeností autorů knihy "real world color management" je však tato volba natolik efektivní, že je lepší změnit workflow.

Rendering intent (způsob vykreslení)

Při převodu barev je rovněž nutné řešit problém nesouladu barvového gamutu vstupního a výstupního zařízení (resp. gamutu zdrojového a cílového profilu) – tj. co se stane s barvami, které spadají pouze do jednoho z gamutů. ICC obecně specifikuje 4 různé způsoby provedení transformace gamutů, tak jak je uvedeno níže. Přibližný popis lze najít v nápovědě programu Adobe Photoshop pod heslem Určení záměru reprodukce nebo v kontextvé nápovědě dialogového okna Nastavení barev.

Percentuální způsob (v programech Adobe PageMaker a Illustrator 8 označován pojmem Image intent). Podle ICC záleží přesný způsob provedení transformace na výrobci. Obecně je záměrem percentuálního způsobu zachovat vizuálně vnímané rozdíly mezi barvami, přičemž může dojít ke změně souřadnic jednotlivých barev. Je vhodný zejména pro reprodukci fotografií a ilustrací. [Poznámka autora: Už z toho, že dochází ke změně souřadnic jednotlivých barev vyplývá, že pro dosahování konzistentních barev není příliš vhodný.]

Sytostní metoda (v programech Adobe PageMaker a Illustrator 8 označována pojmem Graphic intent). Podobně jako v předchozím případě závisí konkrétní provedení transformace na výrobci. Účelem je zachovat sytost barev bez ohledu na změny odstínu barev. Je vhodná zejména pro zpracování dokumentů obsahujících grafy a diagramy.

Kolorimetrické metody převodu zachovávají vztahy mezi barvami, které spadají do gamutu cílového profilu. Transformace barev, které leží mimo gamut výstupního zařízení není definována, ale měla by zohledňovat předpokládanou aplikaci transformace.

  • Relativní kolorimetrický způsob – bílý bod zdrojového dokumentu je transformován do bílého bodu PCS prostoru; souřadnice barev, které spadají do gamutu výstupního zařízení, jsou přepočteny podle stejného modelu.
  • Absolutní kolorimetrický způsob – barvy, které leží uvnitř gamutu výstupního zařízení, zůstávají beze změny; tento způsob je vhodný zejména pro reprodukci přímých barev a nátisků (simulace např. novinového tisku na jiném médiu)
  • Poznámka: Profily zařízení neobsahují zvláštní data pro absolutní kolorimetrický způsob transformace gamutů. Využívají se data pro relativní způsob – jednotlivé hodnoty prostoru PCS se přepočtou v poměru hodnot bílého bodu cílového a zdrojového profilu.