AZ Reprodukce Barev

Logo ColorLab

Platforma: 

Win/Mac

Freeware s řadou užitečných funkcí, díky kterým je možné během chvilky vytvořit rozsáhlé testovací obrazce, vyexportovat barvové souřadnice jednotlivých pixelů obrazu do textového souboru, kontrolovat úpravu dat LUT tabulky grafické karty aktivním profilem, přiřazovat profily a mnoho dalšího.

Ačkoli k softwaru neexistuje žádný oficiální návod, není problematické jednotlivé funkce vyzkoušet. Občas však můžeme narazit na některou, která nebude fungovat, ale i tak je program nepostradatelným pomocníkem pro ty, kteří to se správou barev myslí opravdu vážně.

Vizualizace naměřených dat

Máte problém uvědomit si jakou barvu představuje v naměřených hodnotách souřadnice XYZ? ColorLab Vám pomůže. Kromě obrazového formátu umí program otevřít i textové soubory, pokud obsahují příslušnou hlavičku. Většina obslužných programů, jako například MeasureTool tyto informace do hlaviček souborů ukládá automaticky, takže naměřená data stačí pouze otevřít. Pokud soubor patřičnou hlavičku nemá, lze ji jednoduše doplnit.

Konverze txt data -> tiff

Kromě toho, že naměřená data lze vizualizovat, je možné je uložit jako obrázek ve formátu tiff. Toho lze využít při přípravě testovacích obrazců.

 1. V jakémkoliv textovém editoru si připravte textový soubor, který bude obsahovat souřadnice jednotlivých barev oddělené tabulátory. Pro úspěšné načtení souboru v programu ColorLab musí být v hlavičce souboru tyto informace:

  Obr. 52: Požadavky programu ColorLab na formát souboru

  Nesprávně vyplněná hlavička je nejčastější příčinnou problémů s načítáním souboru v programu ColorLab. Z tohoto důvodu je výhodné využít existující soubor a pouze upravit (například otevřít libovolný soubor z nabídky File > Open Special a následně jej příkazem File > Save As uložit).
 2. posloupností příkazů:
  • Filter > Conversion > Spot Color > Enable
  • Filter > Conversion > Image > Enable
  • File > Save As
  nebo alternativně:
  • Filter > Conversion > Spot Color > Enable
  • File > Export

Obr. 53: ColorLab: export barvových souřadnic polí testovacího obrazce do textového souboru

Získáme tifový obrázek, kde každý barvový vzorek je reprozentován 1 pixelem. Rozměry vygenerovaného TO je možné upravit ve PS převzorkováním obrazu metodou nejbližší soused.

Konverze tiff -> txt data

ColorLab však nabízí i inverzní funkci, kterou lze z obrázku vyčíst barvové souřadnice jednotlivých pixelů a uložit je do textového souboru. Pokud chceme zjistit souřadnice z testovacího obrazce je nutné jej nejprve upravit. Jednotlivá políčka by neměla být oddělena žádnými hranicemi (linkami) – ty je nutné nejprve odstranit v jakémkoliv grafickém editoru například PS. V opačném případě budou ve výsledném textovém souboru kromě hodnot jednotlivých polí zahrnuty také informace o barvě těchto linek. Mimo to po převzorkování níže uvedeným postupem by si testovací obrazec před a po úpravě neodpovídal (bylo by nutné každý ze zadávaných rozměrů zvýšit počet linek v daném směru).

Obr. 54: Požadavky na formát testovacího obrazce

Dále je vhodné, aby každý barevný vzorek TO byl v obraze zastoupen 1 pixelem. Toho lze dosáhnout převzorkování obrazu například ve PS: Image > Image size > Nearest neighbour, kde šířka a výška obrazu je určena počtem polí v příslušném směru. Pokud zapomenete provést úpravu velikosti jednotlivých barvových vzorků bude textový soubor obsahovat pro každé pole řadu shodných záznamů.

 1. Upravený testovací obrazec otevřete
 2. V nabídce Filter vyberte položku Conversion > Spot Color (Příkaz Spot Color udává, že každý pixel odpovídá 1 barvě)
 3. Příkazy File > Export > txt uložíte souřadnice jednotlivých pixelů do txt souboru.

Stanovení Lab souřadnic a optické hustoty ze spektrálních dat

 1. Otevřete soubor s naměřenými spektrálními daty.
 2. V nabídce Filter > Conversion vyberte CIEcolor. V zobrazeném dialogovém okně zvolte druh osvětlení a podmínky pozorování (pro polygrafii je normou doporučeno D50/2°) a zaškrtněte položku Convert to Lab. Podobně, označením některé z položek Density lze ze spektrálních dat získat optickou hustotu.
 3. Obr. 55: Přepočet spektrálních dat

 4. Příkazem File > Save As získané Lab souřadnice nebo hodnoty optické hustoty uložíte do textového souboru.

Aplikace profilů

Kromě převodu obrazových a textových dat nabízí ColorLab i možnost aplikace profilů k danému dokumentu. Ke správě barev slouží funkce ICC umístěná v menu Filter. Tyto operace je však vhodnější provádět ve PS, který v tomto směru nabízí více možností a navíc v případě velkého objemu zpracovávaných souboru lze funkce tyto operace automatizovat skriptováním.

Obr. 56: Požadavky na formát testovacího obrazce

A některé další funkce…

Filter > Mode – podobně jako ve PS, slouží ke změně barvového prostoru obrazové předlohy. Nicméně vzhledem k tomu, že v ColorLabu neexistuje (nebo alespoň jsem nenašla) narozdíl od PS možnost definice profilů pro jednotlivé prostory. Zůstavá tedy otázkou, jak tato konverze probíhá.

Filter > Measure – lze předpokládat, že tato položka zprostředkovává obsluhu měřícího zařízení, je-li připojen, a následně také přenos naměřených dat. Ve většině instalací tato položka není funkční.

Filter > Instrument Configuration – k nastavení podmínek měření.

Special > Color Calculator – veškeré možnosti tohoto nástroje se mi zatím nepodařilo zjistit. Základní funkcí je přepočet barvových souřadnic mezi různými barvovými prostory (zejména XYZ do Lab a jeho modifikací) a různými světelnými podmínkami. Bližší popis objasněných položek je uveden na obrázku č. 50.

Obr. 57: ColorLab – nástroj kalkulátor

První položka udává XYZ souřadnice referenční bílé pro daný světelný zdroj (D65, D50, A…). Zkuzte experimentovat a vyberte z rolovací nábídky jiný druh osvětlení (pro D50 je X = 96,42 Y = 100,00 Z = 82,49). Zadáním souřadnic do kteréhokoliv 3–6 políček lze zjistit odpovídající hodnoty v ostatních prostorech.

Special > Gamma Tester – umožňuje vizuálně stanovit aktuální nastavení hodnoty gamma daného monitoru. Posunujte ukazatelem tak dlouho až se jas vnitřního a vnějšího obrazce bude jevit jako shodný (nebo alespoň přibližně shodný).

Special > Calibration Tester – pomocí této funkce lze zjistit, jak aktuální profil monitoru modofikuje gradační křivky jednotlivých RGB kanálů.

Obr. 58: Znázornění úprav LUT grafické karty/ grafick0ho systému

Special > Color Dependency – tato funkce znázorňuje vztah barvových souřadnic dvou vzorků. Provnáním TO před a po aplikaci profilu lze hodnotit jeho vliv na podání barev. Vybereme-li oba testovací obrazce stejné je možné sledovat rozložení vzorků barev daného obrazce v prostoru.

Obr. 59: Znázornění úprav LUT grafické karty/ grafického systému

Tools > Compare With – příkaz pro porovnání 2 vzorků a vyhodnocení barvové odchylky. Data mohou být zadána v textovém (txt) nebo obrazovém formátu (tiff). Podobně jako u některých předchozích nástrojů způsobuje i tento příkaz často pád celé aplikace. Alternativně je možné porovnání provést v programu MeasureTool volbou Comparing.