AZ Reprodukce Barev

Rozdělení profilů

Maticové profily

Definice vztahu mezi prostorem závislým a nezávislým na zařízení je provedena pomocí matice:

Jednoduchá matice 3 × 3 platí, je-li vztah lineární. Protože hodnoty RGB přestavují pouze jakési řídící signály, budou se barvy dané stejnou kombinací hodnot RGB jevit na různých zařízeních (např. monitorech) různě – budou jim odpovídat různé Lab hodnoty. Je tedy zřejmé, že pro každé zařízení budou hodnoty matice jiné. Maticové profily využívají jako PCS barvový prostor CIE XYZ.

Obr. 4: Schematické znázornění maticového profilu.

Kromě matice často maticové profily obsahují na vstupu jednodimenzionální LUT*.

LUT

Pokud je vztah mezi barvovým prostorem na zařízení závislým a nezávislým složitější, nelze matice k definici použít. V praxi se v takové situaci používají tzv. vyhledávací tabulky (Look-up-table). Jedná se o tabulku, kde jsou pro jednotlivé vstupní hodnoty (např. CMYK) uvedeny jim odpovídající hodnoty výstupní (Lab souřadnice). Počet dimenzí odpovídá počtu vstupních parametrů. Trojrozměrnou LUT si lze představit jako krychli. Provádíme-li konverzi z RGB do Lab a potřebujeme zjistit jaká barva bude odpovídat kombinaci R = 255, G = 255, B = 255, adresuje se podle těchto souřadnic buňka, kde je uložena odpovídající kombinace Lab hodnot.

Obr. 5: Schematické znázornění 3D LUtabulky.

Pokud bychom požadovali vyhledání barvy pro kombinaci RGB jinou, než v uzlových bodech (tomto případě násobky 64). Zapojí se do procesu Color matching modul a provede interpolaci. V praxi mívají tabulky například 17, 33 uzlových bodů v každém směru - tedy obsahují hodnoty pro celkem 17 × 17 × 17 (resp. 33 × 33 × 33) vstupních hodnot. Tabulkové profily využívají jako PCS barvový prostor CIE Lab.

Obr. 6: Znázornění LUT profilu

--
* Jednodimenzionální LUT v obou profilech představuje TRC – tone reproduction curve – křivku popisující reprodukci tónů a slouží ke zvýšení přesnosti charakterizace daného zařízení. Například pokud je vzdálenost sousedních bodů u LUTabulky větší.

stáhnout kapitolu v pdf