AZ Reprodukce Barev

Hodnocení kvality profilů výstupních zařízení

Pod pojmem hodnocení kvality profilu rozumíme stanovení přesnosti, s jakou profil simuluje konverzi barev samotným zařízením. Schematicky je hodnocení profilu tiskárny znázorněno na obr. 11.

Obr. 11: Schematické znázornění hodnocení profilu tiskárny

Na počátku máme CMYK/RGB signály, které odešleme do tiskárny. Získáme výtisk, který dále pozorujeme okem – to znamená, že barvy již interpretujeme pomocí stimulů XYZ nebo souřadnic Lab. Vyšli jsme tedy z nějaké receptury CMYK a získali jí odpovídající skutečnou barvu Lab. Tato konverze je matematicky popsána ve vytvořeném profilu. Jak jsme si již vysvětlili, není však možné, aby profil obsahoval data pro veškeré CMYK kombinace. Místo toho obsahuje data (dvojice hodnot CMYK a jím příslušející Lab hodnoty) jen pro pár vybraných barev a ostatní se získají interpolací z dostupných hodnot. A to je právě to, co zde hodnotíme – jak správně profil s několika málo hodnotami simuluje skutečnou konverzi barev zařízením.

Hodnocení bude demonstrováno s využitím aplikací PS, ColorLab a MeasureTool, které osobně používám. Je však možné použít aplikace jiné či si napsat vlastní funkce a skripty.

 1. Stanovení barvových souřadnic Lab jednotlivých polí testovacího obrazce (TO), který byl vytisknut při vytváření profilu tiskárny. Buď je možné testovací obrazec znovu proměřit a hodnoty uložit, nebo použít hodnoty získané při vytváření profilu, pokud bylo měření uloženo. Naměřené hodnoty odpovídají reálné konverzi barev zařízením.
  Řada aplikací na vytváření profilů také tato naměřená data ukládají přímo do profilu – tzv. CIED tag:

  Obr. 12: Profile inspector: CIED tag – barvové souřadnice polí testovacího obrazce na jehož základě byl profil vytvořen

  Tento tag je možné přečíst tak, že daný profil otevřeme v poznámkovém bloku.

  Obr. 13: Poznámkový blok: CIED tag – barvové souřadnice polí testovacího obrazce na jehož základě byl profil vytvořen

 2. V programu Photoshop vypneme správu barev příkazem Color Setting > Color management policies > Off a otevřeme testovací obrazec ve formátu TIFF (musí být v RGB režimu pro RGB tiskárny a CMYK pro postscriptová zařízení). Příkazem Image > Mode > Assign profile se ještě jednou přesvědčíme, že testovacímu obrazci není přiřazen žádný profil a je Image > Mode > Assign profile přiřadíme TO vytvořený a uložený profil tiskárny. Pokud tento profil není v rozbalovací nabídce uveden, je nutné ho nakopírovat do systémové složky barev (colors pro WIN a ColorSync Profiles pro MAC).
 3. Dále provedeme pomocí profilu přepočet RGB/CMYK hodnot do Lab. V dialogovém okně Image > Mode > Convert to profile vybereme v sekci Destination space z rolovací nabídky položku Lab Color. V části dialogového okna označené Conversion options > Intent vyberte Absolute Colorimetric. Tím jste získali TO v režimu Lab (a formátu TIFF). Hodnoty odpovídají simulaci reálné konverzi barev zařízení pomocí ICC profilu.
 4. Nyní zjistíme Lab hodnoty jednotlivých polí TO z bodu 5 – buď manuálně nástrojem kapátko v programu Photoshop nebo v programu Color Lab, kde jsou hodnoty zjištěny automaticky. Pro zpracování v programu Color Lab je však nutné TO upravit: Jednotlivá pole testovacího obrazce nesmí být oddělena žádnými hranicemi a TO nesmí mít žádné bílé ani jiné okraje – ty je nutné předem ve Photoshopu odstranit. Každá barva TO musí být v obraze zastoupena 1 pixelem. Toho lze docílit převzorkováním obrazu: Image > Image Size metodou Nearest Neighbour, šířka a výška obrazu v pixelech je určena počtem polí TO v příslušném směru. Takto připravený soubor uložíme.

  Nyní již následuje vyčíslení Lab hodnot jednotlivých polí. Testovací obrazec otevřeme v programu ColorLab. Příkazem Filter > Conversion > Spot Color > Enable a následně příkazem File > Export vyexportujeme Lab souřadnice do textového souboru. Získali jsme Lab souřadnice jednotlivých polí TO po charakterizaci tiskárny ve formátu *.txt.

  Obr. 14: ColorLab: export barvových souřadnic polí testovacího obrazce do textového souboru

 5. Porovnáním Lab souřadnic TO před a po charakterizaci – tj. z hodnot z bodu 1 a 6 stanovíme přesnost s jakou profil chování daného zařízení simuluje.

  Výsledky je možné vizualizovat v programu ColorLab nebo MeasureTool. V programu MeasureTool klikneme na tlačítko Comparing a vybereme TO před a po charakterizacaci. Pole s největší barvovou odchylkou je označeno červeně, nejhorších 100 % poté žlutě.

  Obr. 15: Measure Tool: Stanovení přesnosti s jakou profil popisuje konverzi barev daného zařízení

  V programu ColorLab otevřeme porovnávané soubory:
  • s Lab souřadnicemi jednotlivých polí TO před charakterizací tiskárny (tj. hodnoty polí TO zjištěné v bodě 1)
  • TO po charakterizaci tj. TO s přiřazeným profilem, který neobsahuje hranice mezi jednotlivými barvovými vzorky a kde 1 barevný vzorek = 1 pixel (tj. TO z bodu 4 nebo 5; na formátu nezáleží). Z menu Filter příkazem Conversion a následně Spot Color > Enable definujeme, že každý vzorek je tvořen jednou barvou. Vlastní porovnání provedeme příkazem Tools > Compare with…