AZ Reprodukce Barev

Metamerie

Metamerie označuje jev, kdy barvy s odlišným spektrálním složením jsou za určitých podmínek vnímány shodně. Metamerie souvisí s funkcí vizuálního systému. Oko nerozlišuje spektrální složení barvy. Vjem je dán podrážděním ρ, γ, β čípků citlivým k dlouhým, středním a krátkým vlnovým délkám (lze představit jako tři barevné filtry R, G, B). Principiálně tedy 2 vzorky se zcela odlišným spektrálním složením mohou vyvolat stejnou stimulaci ρ, γ, β čípků. Podrobnější vysvětlení příčin metamerie.

Na obrázku číslo 4 je znázorněno spektrální rozložení 2 vzorků – neselektivní neutrální šedé N a k ní metamerií selektivní šedi S. V obou případech je světelným zdrojem žárovka. Spektrální citlivosti ρ, γ, β čípků jsou vyznačeny čárkovanou čarou.

Obr. 4: Znázornění spektrální citlivosti ρ, γ, β čípků (čárkovaná čára) a relativní spektrální rozložení energie dvou stimulů, N a S, (plná čára)

Podráždění jednotlivých čípků lze graficky znázornit jako obsah plochy pod remisní křivkou (N nebo S) v oblasti vymezené spektrální citlivostí příslušného čípku.

Obr. 5: Znázornění stimulace čípku  β vzorky N a S

Podíváme-li se nejprve na čípek ρ zjistíme, že přestože spektrální rozložení energie barev N a S je značně odlišné, je obsah plochy pod remisní křivkou N a S v této oblasti shodný. Stimulace ρ receptorů tak bude v obou případech totožná. Podobně tomu bude i u zbývajících dvou čípků, a tak barvy N a S budou vnímány jako ekvivalentní.

Takové vzorky barev, které mají odlišné spektrální složení, ale vyvolají stejný barevný vjem, označujeme metamerními.

Rozlišujeme metamerii vlivem:

  • osvětlení
  • pozorovatele

Metamerie vlivem osvětlení

O metamerii vlivem osvětlení hovoříme, pokud se 2 barevné vzorky se pod jedním osvětlením jeví shodně, ale pod jiným je mezi nimi patrný rozdíl. Například jednotlivé díly výrobku se při osvětlení ve výrobní hale jeví shodné, ale pod osvětlením v místě prodeje nebo v místě používání vykazují odlišný odstín.

Metamerie vlivem pozorovatele

Pár předmětů se jednomu pozorovateli zdá shodný, zatímco druhému rozdílný. Tato situace může nastat, když respondenti mají odlišnosti v barevném vnímání nebo pokud je hodnocení prováděno za podmínek odlišného zorného úhlu (2° a 10°).

Hodnocení metamerie

Metamerii je možné posuzovat pomocí tzv. Indexu metamerie, který se pro různé světelné podmínky se vypočte ze vztahu:

kde dL*Z1, da*Z1, db*Z1 značí rozdíl mezi příslušnými souřadnicemi dvojice metamerních barev za světelných podmínek Z1 a dL*Z2, da*Z2, db*Z2 je rozdíl mezi příslušnými souřadnicemi dvojice metamerních barev za světelných podmínek Z2.

Metamerní index – MI vyjadřuje barevnou odchylku (dE) mezi 2 barevnými vzorky, která nastane, změní-li iluminant nebo pozorovatel. Vztahuje se ke dvěma konkrétním pozorovacím podmínkám – například D65/10° a A/10°.